M.K.Čiurlionis - Liaudies dainos chorams
Irašų kompanija: „Semplice"
Išleista: 2000
Formatas: CD
Trukmė: 54'53
 
VSSECD006
 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Liaudies dainos chorams
 1. Oi giria, giria [2'22]
 2. Šėriau žirgelį [1'59]
 3. Prapuoliau, močiute [1'53]
 4. O čia berželis stovėjo [3'19]
 5. Kelk, dukrele [1'59]
 6. Našlaitis [2'04]
 7. Beauštanti aušrelė [3'42]
 8. Aš prašiau Dievą [2'34]
 9. Ant kalno gluosnys [0'52]
 10. Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai [2'08]
 11. Išėjo seselė [2'22]
 12. Sutems tamsi naktužėlė [2'00]
 13. Anksti rytą kėliau [1'22]
 14. Vienam kiemely [0'44]
 15. Oi dariau, dariau lyseles [3'31]
 16. Našlaitėlė [2'02]
 17. Kai mes augom [2'31]
 18. Bėkit, bareliai [1'34]
 19. Anoj pusėj Nemuno [3'20]
 20. Kareivužėlis [3'11]
 21. Siuntė mane močiutė [2'11]
 22. Taip toli žadėta [1'29]
 23. Du broleliai stovėjo [1'44]
 24. Vai, močiute [1'02]
 25. Dainų dainelė [1'05]
Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika", meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas

Visą Čiurlionio chorinę kūrybą galima suskirstyti į tris grupes: originalios kompozicijos religiniais tekstais (1898–1902), harmonizuotos liaudies dainos (1905–09) ir kūriniai Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės žodžiais (1908–09). Kompozitorius giliai jautė ir suprato senųjų dainų prigimtį. jausminį jų santykį su gamta, paprasto žmogaus gyvenimu ir darbu. 

Ritmo monotonija – tai viena iš svarbiausių ir, drįstu pasakyti, gražiausia mūsų dainų ypatybė. Šita monotonija duoda didelį, prakilnų rimtumą ir klausydamas ilgiau pradedi justi jos gilų mistišką būdą... Daug yra panašių klasiškų veikalų, <...> bet melodijos, kurios užgimė žmogaus sieloje, stipriausiai veikia, turi galybę žavėti, kaip antai mūsų tikros seniausios dainos, – rašė kompozitorius straipsnyje Apie muziką.

1995–2000 m. Jono Petronio leidykla išleido visą Čiurlionio chorinę kūrybą. Naujausias leidinys – Liaudies dainos chorams, kuriame pirmą kartą publikuojamos visos šiuo metu žinomos Čiurlionio harmonizuotos dainos. Rinkinys parengtas pagal kompozitoriaus autografus (partitūras ir atskirus balsus), saugomus Nacionaliniame Čiurlionio muziejuje Kaune bei J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno lietuvių muzikologijos archyve Čikagoje. Ši kompaktinė plokštelė įrašyta remiantis naujuoju, papildytu Čiurlionio harmonizuotų liaudies dainų rinkiniu.